32. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

09.03.2021. 09:00 Zgrada DVD-a Trogir, K.A. Stepinca 108 | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Žedno

2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Žedno

3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu

4. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina

5. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2021.godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira

8. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjeni i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika, članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća

10. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2020.godinu

11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Trogira

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Trogira

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir

15. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Trogira

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Trogir

17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira

18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „SPORTSKI OBJEKTI TROGIR“

19. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira u 2020.

20. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Trogira

21. Prijedlog Zaključka o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Gradska ulica 51 u Trogiru sa zakupnikom CRO-GO d.o.o. Solin

22. Prijedlog Zaključka o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Obala bana Berislavića 15 u Trogiru sa zakupnicima Tonći Višić i Miro Medved vl.zajedničkog obrta „Riva I“

23. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu.