29. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

09.11.2020. 09:00 Zgrada DVD-a Trogir, K.A. Stepinca 108 | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2020.g.

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi grada Trogira

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira

4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.siječnja.2020. - 30.lipnja.2020.g.

5. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2021g.

6. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Dječji vrtić„Trogir“ Trogir za 2019g.

7. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Muzej grada Trogira za 2019g.

8. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Gradske knjižnice Trogir za 2019g.

9. Financijski izvještaj i izvještaj o radu JU Sportski objekti „Trogir“ Trogir za 2019g.

10. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ Trogir za 2019g.

11. Financijski izvještaj i izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira za razdoblje od 10.05.-31.12.2019.g.

12. Financijski izvještaj i izvještaj o radu uprave TG Holding d.o.o. za 2019g.