26. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

24.06.2020. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira

2. Izviješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.srpnja 2019. - 31.prosinca 2019.

3. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade

4. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Trogira

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE POS 4 (UPU 16)

7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE POS 3 (UPU 10)

8. Izviješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2019.godinu

9. Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2019.g. na propisanom obrascu

10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2019.

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti za članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Grada Trogira za 2019.

12. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaće i drugim pravima iz rada te naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Trogira

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika, članova gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima upravnih vijeća ustanova

16. Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2019.godinu