Izvanredna (elektronska) 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

09.04.2020. 09:00 Gradska vijećnica, Trg Ivana Pavla II, 1/I | Arhiva - Gradsko vijeće

Točke dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine

2. Prijedlog o izmjeni Odluke o određivanju plaće i drugim pravima iz rada te naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Trogira

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluku o naknadama članovima upravnih vijeća ustanova

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika, članova gradskog vijeća i članova radnih tijela gradskog vijeća

5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir"